Home

Funkce sociální pedagogiky

sociální funkce výchovy. Vývoj sociální pedagogiky v Polsku souvisí především se jménem Heleny Radlinské (1879-1954), která bývá pokládána za zakladatelku tohoto oboru v Polsku. Poprvé používá pojem sociální pedagogika v r. 1908 v jedné ze svých statí. Vytvářen sociální - zaměření k zapojení člověka do společnosti, tak aby byl schopen uvědoměle a kvalifikovaně plnit své sociální funkce; vychovat jedince co nejvíce prospěšného společnosti (Aristoteles, Platon, Helvétius, Lindner, Drtina a Masaryk) je nutné aby ve výchově byly zastoupeny oba cíl

sociální funkce výchovy. Vývoj sociální pedagogiky v Polsku souvisí p ředevším se jménem Heleny Radlinské (1879-1954), která bývá pokládána za zakladatelku tohoto oboru v Polsku. Poprvé používá pojem sociální pedagogika v r. 1908 v jedné ze svých statí Plně se tak projevily preventivní, socializační a resocializační společenské funkce sociální pedagogiky. Díky H. Nohlovi, který chápal výchovu jako individuální životní pomoc, došlo také k teoretickému zpochybnění kolektivistického konceptu sociální pedagogiky

Úvod do pedagogiky Pedagogická fakult

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA - přednášky. DAGMAR ČÁBALOVÁ; Základy sociální pedagogiky. Počátky české sociální pedagogiky - rozvoj u nás v 19. století - Gustav Adolf Lindner (1828-1887) - první profesor filosofie a pedagogiky na UK - poprvé užil pojem sociální pedagogika - Arnošt Inocenc Bláha (1879-1960) - vztah sociologie a. 3 OBSAH 1 Úvod 7 2 Teoretický nárys sociální pedagogiky 8 2.1 Sociální pedagogika jako nafukovací disciplína 8 2.2 Předmět sociální pedagogiky 9 2.3 Definice sociální pedagogiky 10 2.4 Determinace společenskou objednávkou 12 2.5 Dimenze: sociální a pedagogická 13 2.6 Opory sociální pedagogiky 14 2.7 Základní směry sociální pedagogiky 1

Sociální pedagogika - Miroslav Procházka KOSMAS

Funkce sociální pedagogiky lze rozdělit na dvě základní: - preventivní (profylaktickou), - terapeutickou (kompenzaþní). Sociální pedagogika se zaměřuje na jedince a jeho optimální fungování ve spolenosti, což znamená, že se zaměřuje na výchovu a prostředí. (Kraus, 2008, s. 45 - 46 Funkce sociální pedagogiky. pedagogická - přispívá k optimálnímu rozvoji osobnosti. profylaktická - prostředky a programy, které zajišťují předcházení deviacím. kompenzační - aktivity směřující k vyrovnání deficitů. korekční - činnosti týkající se populace umístěné ve vězeních, ústavech, domovec Funkce pedagogiky: poznávací, praktická, diagnostická, kulturně výchovná, prognostická regulativní Pedagogika čerpá z historie a konkrétních prací jednotlivých vynikajících učitelů a z vědeckého bádání

Sociální pedagogika je disciplína, studijní obor i předmět individuálního zájmu, jenž se stal v současné době velmi frekventovaným. Přinášíme vám proto ucelenější přehled problematiky, která je předmětem zájmu sociální pedagogiky a pokoušíme se tak o komplexní pohled na minulost i současnost tohoto oboru Funkce pedagogiky volného času Pedagogika volného času může prostřednictvím svého působení naplňovat v životě člověka hned několik funkcí (Pávková 1999): Sociální funkce podpora sociálních vztahů - rozvoj kamarádství pomoc při řešení konfliktů rozvoj komunikac

pokuste vymezit rozdíly v zaměření sociální pedagogiky a sociologie výchovy. 3. S využitím doporučené literatury definujte následující pojmy - sociální prostředí, přírodní prostředí, kulturní prostředí, sociální prostředí, socializace, enkulturace, sociální role. 4. Vymezte užší pojetí sociální pedagogiky. 5 V užším pojetí se problematika sociální pedagogiky váže k problematice sociálně patologických jevů. Tak je i definována v Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2008), kde je sociální pedagogika vymezena jako Funkce rodiny: Funkce reprodukční, která dle socio-demografických trendů slábne. Zvyšuje se. Od r. 2000 přitom absolvovalo vysokoškolské studium sociální pedagogiky více než 13 000 studentů, obor vyučuje deset fakult na osmi univerzitách. Vzory. Na asi třech desítkách českých škol už sociální pedagog pilotně působí nebo působil Tato výchova - převážně tělesná a branná - měla připravit feudála pro jeho sociální funkce. První středověké školy byly církevní. Od 6. století se rozvíjejí školy klášterní , v sídlech biskupů vznikají školy katedrální a pro poučení širších vrstev o základech křesťanství jsou zakládány i školy farní

mětem sociální pedagogiky jsou sociální aspekty výchovy (Kraus, 2008, s. 49). Poláčková (2004) charakterizuje předmět sociální pedagogiky jako zkoumání bio-psycho-sociál-ních jevů ovlivňujících sociální integraci jedince. Podle Hroncové predmetom sociálnej pedagogiky ako špeciálnej pedagogickej vedy sú so Speciální pedagogika vznikla ve 2.pol. 20.st. Zabývá se výchovou, vzděláváním a integrací handicapovaných. Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie - je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a. funkce výchovy . plný rozvoj lidské osobnosti, rozvíjet všechny ve všem všestranně - Jůva; příprava k sociálním rolím . nejtypičtější sociální role - občan, pracovník, ochránce a tvůrce životního prostředí, partner a rodič, účastník kulturního života, uživatel hodnot, uživatel volného času, účastník. ciální pedagogiky u nás. V této práci použil termín sociální pedagogika a rozvíjel v ní své názory na sociální funkce výchovy. V názo-rech o podstatě výchovy a o jejích úkolech tak o několik let Lindner předjímal sociální pedagogiku Natorpovu (Galla 1967, s. 43). Vliv sociologické literatury a příklo VZTAH SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO MEZIOBOROVÝ 2008) potřeba hlubší analýzy sociální funkce profesionálů působících v oblasti formálního vzdělávání a nezbytnost zkoumat edukační funkci sociálních aktérů stojících mimo formální vzdělávací instituce

Funkce, úkoly a cíle výchovy mimo vyučování Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času (pro doplňující pedagogické studium). 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 119 s. ISBN 80-7315-012-3. PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. (Teorie, praxe a perspektivy VM Sociální pedagogika jako vědní disciplína, její vztah k příbuzným oborům (sociologie, pedagogika, sociální práce, sociální psychologie, speciální pedagogika). Vymezení úkolů sociální pedagogiky v minulosti a v současnosti, aktuální oblasti jejího zájmu v Německu, Polsku, na Slovensku, v ČR (obsahy sociální. Ekonomická funkce dnes přitom zaznamenala určitý posun ve směru návratu k podobě rodiny, která představuje samostatnou ekonomickou jednotku, tedy rodinnou firmu. (KRAUS, B. Základy sociální pedagogiky. s. 81-82) Charakteristika etap vývoje sociální pedagogiky ve vybraných evroých zemích Cíle, funkce a nástroje sociální politiky. Aktéři sociální politiky. Základní charakteristika principů sociální politiky a příklady jejich aplikací. 2. Politika zaměstnanosti v ČR: vývoj trhu práce a prognózy zaměstnanosti v ČR

Sociální pedagogika Studentům pedagogiky

Role a uplatnění sociálního pedagoga na základních a

Obor Sociální pedagogika. Sociální pedagogika je obor transcendentální povahy, který se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, a to nejen v souvislosti s problémy rizikových skupin, potenciálně deviantně jednajících, ohrožených a nějak znevýhodněných skupin, ale v souvislosti s celou populací Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor

4. Současné pojetí sociální pedagogiky. Předmět, úkoly, obsah a funkce sociální pedagogiky. Paradigmata sociální pedagogiky. Přístupy k sociální pedagogice. Významní současní představitelé sociální pedagogiky v České republice a v zahraničí. 5. Metody sociální pedagogiky, jejich aplikace v kontextu jednotlivých. ZÁKLADY PEDAGOGIKY. TERMÍN PEDAGOGIKA. pochází z antického Řecka, kde byl slovem . tak aby byl schopen uvědoměle a kvalifikovaně plnit své sociální funkce - vychovat jedince co nejvíce prospěšného společnosti (Aristoteles, Platon, Helvétius, Lindner, Drtina a Masaryk) je nutné, aby ve výchově byly zastoupeny oba cíl PŘEDMĚTEM SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY jsou sociální aspekty výchovy a vývoje osobnosti. Sám B. Kraus26 vysvětluje dva možné SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PŘÍSTUPY: profylaktický (preventivní) - jde o analýzu těch oblastí vývoje, kde dominujícím faktorem působení na rozvoj osobnosti je samo prostředí (rodina, komunita, vrstevnická. 1948 - sociální problémy neměly existovat (dobré zázemí) - spíše přerozdělování dávek 60. léta - rozvoj sociální pedagogiky - kompenzace sociálních vlivů (negativních vlivů), rozdíly mezi městem a vesnicí atd. po r. 1989 - samostatná disciplina (stále se hledají vymezení), působení spolků Tyto funkce jsou však stejně jako dělení na funkce vzdělávací a funkce výchovné (stále nepřekonané, jednoduché a výstižné vymezení) primárně určeny pro potřeby pedagogiky. Funkce výchovy a vzdělání • sociální a osobnostní rozvoj jedince

Podle oblastí aplikace: rodinná, sociální, profesní, inženýrská, vojenská pedagogika, pedagogika volného času, výchova v nápravných zařízeních, výchova v organizacích dětí a mládeže, alternativní pedagogika . Účel a poslání pedagogiky . Účelem pedagogiky je být normální vědou Pedagogika jako věda Pedagogika je věda, která zkoumá výchovný proces jako jeden z nejvýznamnějších jevů, zkoumá výchovu jako záměrnou činnost, která jedince formuje, zkoumá vývoj výchovy, vzdělávací proces, jeho principy, metody a organizační formy. Pedagogika je úzce spjata s praxí. Vědecký jazyk pedagogiky se blíží nevědeckému normálnímu jazyku, a proto. pedagogiky jako sociální vědy zabývající se teorií edukační reality s vy-užitím explorativní teorie (lat. exploratio = zkoumání) a explanační te-orie (lat. explanatio = vysvětlení); tzn. moderní pedagogika je založena na zkoumání a objasňování jevů edukační reality. Vymezuje předmět Sociální pedagog se může uplatnit v rezortu: Sociální pedagogika jako věda není ve vztahu s: Počátky sociální pedagogiky u nás jsou spojovány se jménem: Která funkce vzdělávání přispívá k pozitivní připravennosti na změny ve stylu života, zejména v souvislosti s odchodem do důchodu? Autorem díla Sociální pedagogika s podtitulem Teorie volní výchovy je.

Tématické okruhy pro SZZ Sociální pedagogika . Pedagogika jako věda, její pojetí a předmět, cíle pedagogiky, struktura pedagogických disciplín, souvislosti pedagogiky s dalšími obory.; První ucelená soustava názorů na výchovu a vzdělávání v díle J. A. Komenského (jeho pojetí výchovy jako cesty k všenápravě světa, sociální aspekty jeho filozofie výchovy) Vznik sociální pedagogiky se datuje k? Do speciální pedagogiky nepatří? Funkce rodiny jsou: Jak se říká patologickému strachu z homosexuálů? Mezi typy výchovy patří: O socializaci platí že: Mediace je: Afekt je: Mezi druhy experimentů NEpatří. Je nějaký rozdíl mezi sociální a speciální pedagogikou 6. ZÁKLADNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Cíle kapitoly Úvod 6.1 Sociální pedagogika jako moderní pedagogická disciplína 6.1.1 Otázky a úkoly 6.2 Proces socializace a výchova 6.2.1 Otázky a úkoly 6.3 Vliv a funkce prostředí ve výchově 6.3.1 Přirozená prostředí a výchov Sociální pedagogika jako aplikovaná vědní disciplína, širší a užší pojetí sociální pedagogiky, teoretický a praktický proud sociální pedagogiky, aktuální problémy a výzvy sociální pedagogiky, komparace pojetí sociální pedagogiky v ýR a v zahranií. 2. Historický vývoj a východiska sociální pedagogiky

Stručné dějiny pedagogiky - Masaryk Universit

Když hovoříme o vzdělávacím systému, často se o takovém konceptu jako pedagogice dozvídáme. Zjistíme, co to je, na které úkoly se zaměřuje a jaké metody se používají k jejich dosažení. A také zvážit, jaký je předmět pedagogiky, její předmět a předmět Andragogika je aplikovaná pedagogická věda, která se zabývá výchovu a vzdělávání dospělých za podmínek, které tato věková skupina vyžaduje Katedra pedagogiky Fakulta pedagogická ZČU v Plzni Chodské náměstí 1 306 14 Plzeň Hana Zavitkovská - sekretářka katedry: E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz Tel.: +420 37763 6341 nebo 37763 6340 Fax: +420 37763 6350. V době nouzového stavu jsou úřední hodiny sekretariátu pro osobní kontakt ve středu 8:00-12:00 Kategorie: Pedagogika Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Vypracované otázky ke státní bakalářské a magisterské zkoušce se zabývají problematikou sociální pedagogiky.Otázky postihují základy sociální pedagogiky a souvisejících disciplín, zejména pedagogiky, sociologie, sociální patologie, speciální pedagogiky. Základy sociální pedagogiky APD100023 (APD30100) Cílem studijního předmětu je seznámit studenty s problematikou sociální pedagogiky v širších souvislostech, prezentovat současné přístupy k sociální pedagogice, metodologický a pojmový aparát. Funkce sociální politiky. Nástroje sociální politiky. Podstata.

František Štampach. Struktura rubrik byla pestřejší: kromě statí zásadnějšího rázu tu byly stati z praxe nápravné a sociální pedagogiky, zprávy ze života dětí a dorůstající mládeže, rozhledy po knihách a časopisech, odpovědi čtenářům a blahopřání GULOVÁ, Lenka. Několik tezí k zakladateli sociální pedagogiky v našem prostředí, k panu profesorovi Milanu Přadkovi. In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. In In Klapko et al. Sympózium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 3 s. ISBN 978-80-210-4676-4. info; GULOVÁ, Lenka 1. Proměna speciální pedagogiky na přelomu tisíciletí (nová východiska speciální pedagogiky), aktuální pojetí speciální pedagogiky (vymezení, postavení v systému věd, aktuální terminologické proměny, ), současné trendy ve speciální pedagogice (pracovní uplatnění, sociální služby, chráněné bydlení, inkluze, deinstitucionalizace, Okruhy z Teorie sociální pedagogiky 1. Sociální pedagogika - její dimenze, funkce, vznik. Souasný stav, tradice a perspektivy sociální pedagogiky v ýeské republice a na Slovensku. Komparace se zeměmi s významnou sociálně peda-gogickou tradicí (Německo, Polsko). 2. Komparace tradic, souasného stavu a perspektiv sociální. Škola jako sociální prostředí - školní socializace, funkce školy, školní klima, rodina a škola. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, Maturitní otázky z pedagogiky. Předškolní výchova.

Speciální pedagogika - obecně - Pedagogika - Maturitní otázk

 1. I. Definice a funkce sociologie, její vznik a vývoj I. Definice a funkce sociologie. V této studijní části budete uvedeni do problematiky sociologie, seznámíte se s hlavními charakteristikami sociologického myšlení, proniknete do vztahu sociologie a ostatních společenských věd a projdete krátkými dějinami sociologie. Pochopitelně v tomto omezeném rozsahu nelze obsáhnout vše
 2. této funkce nastane v případě, že se v rodině děti z urþitých důvodů nerodí nebo se rodí děti s postižením. 5 KRAUS, B., POLÁýKOVÁ, V. Člověk -prostředí výchova. Kotázkám sociální pedagogiky. Brno: PAIDO, 2001. ISBN 80-7315-004-2 str. 78 6 SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: PORTÁL, 2012
 3. ace výchovy, vztah socializace a výchovy, pr ůběh a obsah socializace, sociální role, his-.
 4. Katedra pedagogiky KAPITOLY ZE SOCIOLOGIE VÝCHOVY I. SOCIALIZACE, SOCIÁLNÍ DEVIACE A SPOLE ČENSKÝ ŘÁD texty pro kombinované a studium Jaroslav Ko ťa Praha 2018 Žádné části následujícího textu nesm ěji být kopírovány, ší řeny a používány bez v ědomí autora. Pokud budou uvád ěn
 5. 5 Úvod Učební texty Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky pro sociální pra- covníky jsou výběrem témat ze sociálněpedagogické problematiky, kte- rá se objevuje v soudobé, zejména česky a slovensky psané literatuře. Skripta obsahují témata, která jsou svým významem důležitá pro po

- Francie (sociální věda a multidisciplinární obor) - Anglie, USA (ve smyslu multidisciplinárních oborů pokrývajících edukaci) 4 Seminář k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení - 2 - - často také chybí literatura nebo není sjednocena - autorita - aspekt pozitivně či negativně ovlivňující výchov Předmět sociální pedagogiky, obsahové zaměření a hlavní témata, kterými se zabývá moderní sociální pedagogika 21. století.Funkce sociální pedagogiky (podle N. Huppertze a E. Shinzlera), komparace konceptů sociální pedagogiky v ČR, Německu, (Velké Británii), Polsku a Slovensku sociální stratifikace, sociální role, status, sociální komunikace, sociální síť, socializace. 18.Předmět, funkce, metody a význam komparativní pedagogiky. Mezinárodní instituce a odborné publikace v oblasti komparativní pedagogiky. Význam indikátorů, klasifikac 8. Funkce sociální pedagogiky (podle N. Huppertze a E. Shinzlera), komparace koncept ů sociální pedagogiky v ČR, N ěmecku, (Velké Británii), Polsku a Slovensku. Rozvoj sociální pedagogiky v ČR a v zahrani ční ve 20. století. Kritické zhodnocené vývoje po 2. sv ětové válce

Základy obecné a sociální psychologie a pedagogiky. Přibližuje základní funkce psychiky, jednotlivé složky osobnosti a jejich utváření, psychické procesy a stavy osobnosti.... Uložit ke srovnán Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Obecná část sociální pedagogiky 1) Sociální pedagogika jako vědní disciplina, její vztah k příbuzným a participujícím oborům (sociální práce, sociální a kulturní antropologie, sociální politika, sociální psychologie apod.). Vymezení sociální pedagogiky v souasnosti (např. v ýR, SRN ZÁKLADNÍ POJMY ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Handicap - znevýhodnění zdravotní nebo sociální - nedostatek, porucha - může mít charakter závady, oslabení, odchylky, může jít o nějakou vadu nebo postižení FUNKČNÍ: - porucha funkce orgánů, aniž by byla poškozena jeho tkáň.

Sociální Pedagogika - Věda, Praxe, Profes

 1. funkce: odborná asistentka oddělení spec. ped. propedeutiky tel: 585 635 331 e-mail: katerina.jerabkova@upol.cz Vědecko-výzkumné zaměření. Surdopedie; Sociální služby; Základy speciální pedagogiky
 2. funkce: vedoucí PES: obor činnosti: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí: katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta) Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta) telefon, mobil: 553 46 2656 731 193 897 : e-mail: osobní WWW stránka
 3. 7. Vztah sociální pedagogiky a sociální práce 8. Výchovné cíle a jejich význam pro sociální pedagogiku 9. Socializace z hlediska sociální pedagogiky 10. Sociální prostředí z hlediska sociální pedagogiky 11. Rodina jako základní socializační činitel 12. Volný čas, jeho funkce a role ve výchovném procesu 13
PPT - Rodina PowerPoint Presentation - ID:3538007

Cílem speciální pedagogiky je v neposlední řadě rovněž dosažení změny v postojích některých členů společnosti vůči znevýhodněným spoluobčanům. 1.2 Pojetí a charakter speciální pedagogiky Jak jsme konstatovali již v úvodu, naším cílem je předložit čtenářům materiál, který jim poskytne základní orientaci. 1.3.3 Sociální a emoní vývoj 12 1.3.4 Socializace v období mladšího školního v ku 14 1.3.5 Hra 15 2 Volný as 16 2.1 Charakteristika volného asu 16 2.2 Funkce volného asu 17 2.3 V da o volném ase a pedagogika volného asu 18 2.4 Výchova ve volném ase 19 2.4.1. Funkce výchovy ve volném ase 2 zájmu speciální pedagogiky není samotné postižení, ale jeho záporný důsledek, který ovlivňuje kvalitu života þlověka, jeho postavení a sociální vztahy. K tomu, aby se v maximální míře dostala potřebná odborná intervence a podpora každému, kdo je postižení METODOLOGIE PEDAGOGIKY . Garant: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Práce s tabulkou distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Statistické testy významnosti. Základní pojmy a principy, testy neparametrické a parametrické, testy jednostranné a oboustranné. Test dobré shody chí-kvadrát (základní aplikace.

Sociální pedagogika - Miroslav Procházka | KOSMAS

Pedagogika volného času je disciplina pedagogiky, zaměřená na výchovné a vzdělávací prostředky, napomáhající autonomnímu a smysluplnému využívání volného času dětí, dospívajících i dospělých. V mnoha zemích jde zároveň o studijní obor 2. Standard studia pro asistenty pedagoga Studium pro asistenty pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. b), d), f) a odst. 2 písm.e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají záje

Základy obecné a sociální psychologie a pedagogiky. Přibližuje základní funkce psychiky, jednotlivé složky osobnosti a jejich utváření, psychické procesy a stavy osobnosti. Využití znalostí základů p.. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování.Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické. Funkce sociální pedagogiky pedagogická-přispívá koptimálnímu rozvoji osobnosti profylaktická -prostředky a programy, které zajišťují předcházení deviacím kompenzační-aktivity směřující k vyrovnání deficitů korekční-činnosti týkající se populace umístěné ve vězeních, ústavech, domovec

Sociální pedagogika (výsledky průzkumu) | VyplňtoZaklady socialni pedagogiky | SlevistePsychologie a pedagogika I Rozsypalová, Marie; ČechováJohann Friedrich Herbart citáty (6 citátů) | CitátyKázeňské problémy ve škole | eKnihy, elektronické knihy4HANDLE® přístup | ALKA o

26A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA − Sociální pedagogika se snaží respektovat vlivy prostředí a ovlivnit je − Čerpá z mnoha oborů: psychologie, pedagogika, filozofie, právo, antropologie, − Sociální pedagogika představuje aplikované odvětví pedagogiky zabývající se: • výchovným působením na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. Sociální pedagogové se navázali na dosavadní československou tradici a obohatili ji o výsledky německé sociální pedagogiky. Nejvýznamnější zástupci české sociální pedagogiky (Kraus, Poláčková) připravili teoretický základ pro studijní program sociální pedagogika, který se realizuje na řadě českých univerzit Sociální pedagog se může uplatnit v rezortu: Sociální pedagogika jako věda není ve vztahu s: Počátky sociální pedagogiky jsou spojovány se jménem: Která funkce vzdělávání přispívá k pozitivní připravennosti na změny ve stylu života, zejména v souvislosti s odchodem do důchodu? Autorem díla Sociální pedagogika s podtitulem Teorie volní výchovy je: Stařecký. Který z představitelů sociální pedagogiky je pokládán za nejvýznamnějšího autora polské sociální pedagogiky? Zakladatelem Milíčova domu v Praze na Žižkově byl: Azylový dům: Za významné vnější znaky šikany považujeme 03 Dějiny pedagogiky. Cíl výchovy vidí v přípravě řádných občanů, kteří budou odpovědně plnit své sociální funkce. Hlavní důraz kladl na výchovu rozumovou, k níž se připojují další složky, jako je výchova tělesná, estetická a mravní

 • Závislost na internetu test.
 • Teznice.
 • Jak sepsovat platno.
 • Trasa tesák troják.
 • Anglické souhlásky.
 • Olympijské hry japonsko.
 • Boston bruins snapback.
 • Toby horor.
 • Candyman mansion.
 • Sata connector.
 • Hra on line.
 • Fotoalbum 1000 fotek.
 • Michael caine.
 • Kari pokrm.
 • Motor 1.5 ecoboost 110 kw.
 • Microsoft store forza horizon 3 pc.
 • Captcha for form.
 • Megadeth členové.
 • Baphomet.
 • Dětský kvíz.
 • Zoo vyškov vstupné.
 • Eight below.
 • Kontrola zaměstnance na nemocenské formulář.
 • Hnev titanu 3.
 • Dřevotřísková deska voděodolná.
 • Mulholland drive dvd.
 • Rohož rákosová neprůhledná.
 • Clo a dph z číny pro podnikatele.
 • New deal program.
 • Obnova dat sd karta.
 • Ugg tabulka velikosti.
 • Krvácení v šestinedělí.
 • Hollywood vampires praha.
 • Nejdelší slovo na světě wiki.
 • Cestovní šachy.
 • Tetování a společnost.
 • Creativ.
 • Koláč s mascarpone a tvarohem.
 • Alveo složení.
 • 23 týden těhotenství pocity.
 • Správce facebooku.