Home

Hodnota bodu zdravotních výkonů

VYHLÁŠKA ze dne 22

 1. (2) Pro výkon přepravy č. 69 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč. § 16 (1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč pro zdravotní výkony a výkony přepravy podle seznamu výkonů
 2. Pokud kód výkonu ve starém Seznamu výkonů má stejné číselné označení jako číslo výkonu v novém seznamu, ale liší se významem a cenou, jsou v atributu uvedeny oba (případně zkrácené) názvy. První s platností do 30. 6. 97, druhý s platností od 1. 7. 97: VYS: C: 254: Vysvětlivky k výkonu: ZUM: C:
 3. Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a poskytovateli domácí péče v odbornostech 925 a 926 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce
 4. 134. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 5. 7.2 Pro specializovanou ambulantní péči, s výjimkou poskytovatelů v odbornostech 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 a 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu podle části A bodu 1 písm. h) a bodu 2 písm. a), b.
 6. pozdějších předpisů (dále jen seznam zdravotních výkonů), a to ve výši 1,07 Kč za bod s výjimkou výkonu č. 89312, pro který je stanovena hodnota bodu ve výši 1,03 Kč, s omezením celkové výše úhrady podle vyhlášky. Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 v odbornosti 705 je stanovena hodnota bodu ve výši 0,72 K

Registrační listy zdravotních výkonů v celém jejich rozsahu nejsou platnou a účinnou součástí právního řádu. Jejich obsah slouží jako podkladový materiál pro kalkulaci výše úhrady zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění a podmínky jejich vykazování. V sekci Vyhláška naleznete výkony, které byly vydány. b) nemocniční lékárenství (odbornost 005) - hodnota bodu 1Kč c) lůžkoví PZS - hodnota bodu 1,18 Kč d) ambulantní PZS 001 a 002 - výkonový způsob úhrady - hodnota bodu 1,02 Kč, od 1.7.2020 hodnota bodu 1,13 Kč, s výjimkou výkonů dopravy v návštěvní službě, které jsou hrazeny - hodnotou bodu 1,00 K Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podle tohoto kalkulačního vzorce byly vypočteny bodové hodnoty (přímých nákladů) uvedené u všech výkonů v Seznamu výkonů. Zvláštní vzorec byl použit pro výkony zdravotní dopravy a pro ošetřovací dny. Bodová hodnota výkonu vychází z průměrných přímých. zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Zástupci smluvních poskytovatelů domácí zdravotní pée uplatňují následující připomínky k návrhu novely vyhlášky . 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými navrhována hodnota bodu pro výkony přepravy 0,94 K). Vzhledem k tomu, že úhradové.

výkonů 75347, 75348, 75427 v odbornosti 705 - oftalmologie - základní hodnota bodu 0,72 Kč výkonů 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445, 15950 vykázaných v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta poskytovaných poskytovateli v odbornosti gastroenterologie - základní hodnota bodu 1,11 K V případě podávání návrhů nových registračních listů zdravotních výkonů, popř. úpravu stávajících registračních listů zdravotních výkonů, přístupů do aplikace a jiných podnětů, se obracejte na Ing.Martinu Cetelovou seznamu výkonů se hodnota bodu pro tuto odbornost stanoví ve výši 0,95 Kč. (2) Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství nehrazených podle odstavce 1 a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k tét Zástupci ambulantních specialistů, Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Svazu zdravotních pojišťoven (SZP) se koncem července sešli k přípravné fázi dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2014. Ani v jednom segmentu mimoústavní ambulantní péče se nedohodli. Všechny zúčastněné strany však postrádaly pro výpočet hodnoty bodu zásadní.

Zdravotní výkony - VZP Č

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, Sdělením ČSÚ č. 339/2011 Sb., o • pro kódy výkonů 01021 a 01022 - hodnota bodu je stanovena ve výši 1,12 Kč • pro kódy výkonů očkování 02125, 02130, 02105 a 02100 vykázan M I N I S T E R S T V O Z D R A V O T N I C T V ´ I ˇ C E S K ´ E R E P U B L I K Y 01441 01160 NA´VSˇTEVA LEˇ ´KARE U PACIENTA V DOBˇ E MEZI 19 - 22 HOD.ˇ Na´vsˇteva u pacienta v dobˇ e po ukonˇ cenı´ odpolednı´ch ordinaˇ ˇcnı´ch hodin, tedy jizˇ v dob e odpoˇ cinku le´kaˇ ˇre

134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Úhrada výkonů hrazených mimo kapitační platbu a výkonů za neregistrované pojištěnce bude realizována podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kdy hodnota bodu je minimálně 0,70 Kč Hodnota tohoto indexu byla pro období II. pololetí 2004 dohodnuta ve výši 1,02. Vypočtená celková maximální úhrada se porovnává s celkovou hodnotou provedených výkonů vč. ZUM a ZULP za celé zdravotnické zařízení, a to při ceně bodu stanovené v bodu (1)

VYHLÁŠKA ze dne 18

Hodnota bodu a výše úhrady zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 1999. Úhrada režijních nákladů zdravotních výkonů č. 18521, 18522, 18530, 18550,18560, 18570, 18580 a 18590 je stanovena ve výši 4 body/minuta výkonu péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,15 Kč, s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období však nepřekročí limi Hodnota bodu pro zdravotní výkony dle sazebníku pro samoplátce: 1,- Kč za bod Cena poskytnutých služeb (zdravotních výkonů) je stanovena sazebníkem uvedeným v příloze vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění pozdějších předpisů. 2

ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 0,81 Kč, k) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši 1,08 Kč, l Bodové hodnoty zdravotních výkonů obsažené v seznamu měly vyjadřovat minimální hodnota) a hodnota jednoho bodu byla kalkulována ex post z celkového množství prostředků daného skutečně vybraným pojistným. Z této částky se odečetly náklady na tzv podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,21 Kč, s výjimkou výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vy

- pro neodkladnou zdravotní péči poskytovanou nesmluvními poskytovateli proběhne úhrada podle platného seznamu zdravotních výkonů s hodnotou bodu dle úhradové vyhlášky, tj. ve výši 85 % hodnoty bodu; úhrada za přepravu na pitvu a z pitvy (kód 50) bude úhrada probíhat v souladu se seznamem zdravotních výkonů s hodnotou. V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů, s výjimkou výkonů přepravy dle kapitoly 8, není zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále. 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,19 bodu za jednu. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.1.2021 č. 134/1998 Sb. VYHLÁŠK 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č znamu výkonůse hodnota bodu, výše úhrad hraze-ných služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 8 (1) Pro hrazené služby poskytované posky-tovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč. (2) Výše úhrad hrazených služeb poskytova

134/1998 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních ..

nota bodu ve výši 1,05 Kč, j) ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů pře-pravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve vý-ši 0,81 Kč, k) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdra-votnické dopravní služby hodnota bodu ve vý-ši 1,08. specifických zdravotních výkonů se maximální cenou regulují hodnoty bodu pro zdravotní výkony. Pro tyto účely v roce 2018 platí maximální cena jednoho bodu ve výší 1,20 Kč. Maximální cena zdravotního výkonu u ambulantní zdravotní péče je součinem celkového počtu bodů z Na závěr budu vždy průběžně doplňovat komentáře k dodatkům jednotlivých zdravotních pojišťoven, v čem se liší od vyhlášky. Hodnota bodu. 1,29 Kč za bod v případě, že byly v referenčním období vykazovány některé z výkonů 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131; pokud nebyly, pak je hodnota bodu 1,20 Kč

Pro výkon nebo službu, která je obsahově totožná s výkony Seznamu zdravotních výkonů a není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, se pro stanovení ceny použije bodová hodnota výkonu uvedená v Seznamu zdravotních výkonů a maximální cena bodu uvedená v platném cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 8 (1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu pro tuto odbornost stanoví ve výši 0,95 Kč 1) hodnota bodu pro zdravotní výkony, kde se pro účely vyúčtování a úhrady použije vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů sbodovými hodnotami,ve znění pozdějších předpisů(dále jen vyhláška č. 134/1998 Sb.)

seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,15 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů pře-pravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, a s výjimkou výko-nu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximáln Hodnota bodu nového seznamu bude pro všechny odbornosti jedna koruna, dosud se hodnoty bodu lišily, tím pádem byla i některá péče výnosnější než jiná. Při ceně bodu jedna koruna uvidíme, jak si naše zdravotnictví stojí z hlediska poskytované péče co do objemu výkonů i finanční částky, kterou by to mělo. výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péþe a regulaþní omezení stanoví v příloze . 4 k této vyhlášce. § 7 (1) Pro zdravotní péþi poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kþ BH~ý~020 bodová hodnota výkonu č. 06645-bonifikační výkon za práci zdravotní sestry v době od 22:00 do 06:00 hodin respektive výkonu č. 06649 — bonifikační výkon za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovniho klidu uvedená v seznamu zdravotních výkonů platném pr

268/2019 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad ..

 1. 134/1998 Sb., Vyhláąka Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.1.2020 A A č. 134/1998 Sb
 2. 134/1998 Sb., Vyhláąka Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.1.2021 A A č. 134/1998 Sb
 3. 134/1998 Sb., s výjimkou výkonů screeningu děložního hrdla, hodnota bodu ve výši 0,71 Kč, i) ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 a 926 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,05 Kč, j
 4. utové režijní sazby přiřazené k výkonu, dle vyhlášky č. 269/2019 Sb., účinnost k 1. 1. 2020 3,19 hodnota bodu dle vyhlášky č. 268/2019 Sb. (viz příloha č. 3 Hodnota bodu, výše úhrad a regulačních omezení podle § 7, bod 2), účinnost k 1. 1. 2020 1,0
 5. Úhradová vyhláška pro rok 2016 přinesla v případě nemocnic řadu pozitivních změn. Dále popisovaný mechanismus úhrad pro nemocnice za zdravotní péči poskytovanou v r. 2016 vychází ze znění vyhlášky MZ ČR č. 273/2015 (dále jen ÚV 2016)

V seznamu výkonů jsou jednotlivé výkony obodované, přičemž v tuto chvíli je maximální hodnota bodu limitována na 1,03 koruny. Řada poskytovatelů, kteří vstupují do systému, k tomu přistupuje tak, že všechny body, které vykážou během roku, vynásobí 1,03 konů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,06 Kč, s vý-jimkou výkonů06713 a 79202 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč. § 12 Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle se-znamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad zdra-votní péče stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce. § 1 Oddělení zdravotních programů Pro poskytovatele lůžkové péče poskytující hemodialyzační péči v rámci ambulantní péče je hodnota bodu stanovena ve výši 0,92 Kč, s výjimkou výkonů 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,77 Kč. 2 seznamu výkonůhrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a re-gulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vy-hlášce. § 8 (1) Pro hrazené služby poskytované posky-tovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč Hodnota bodu je pro všechna zdravotnická zařízení stejného typu stejná a je uvedena v seznamu zdravotních výkonů. Seznam výkonů je zároveň ceníkem, podle kterého poskytovatel účtuje plátci. Výše úhrad je stanovena jako součin bodové hodnoty výkonu a hodnoty bodu

Zdravotní výkony - Zdravotní výkon

Hodnota bodu pro fakturaci služeb za stěry z prostředí 1,32 Kč 0,28 Kč 21% 1,60 Kč 1,32 Kč 0,20 Kč 15% 1,52 Kč 1,15 Kč 0,17 Kč 15% 1,32 Kč Ocenění výkonů pro veřejnou správu a maximální ceny vybraných speciálních zdravotních výkonů - dle cenového předpisu MZ ČR viz Regulované ceny Cena bez DPH za 1 bod Sazba DP Návrh UNIFY ČR na úhradu zdravotních služeb poskytovaných odbornosti 902 na rok 2018. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 902. podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč ostatní zdravotní péče bude hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 0,80 Kč, přičemž zdravotní pojišťovna může na základě § 40 odst. 2 zákona č. 48.

428/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše ..

 1. tech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdra-votní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce. § 7 (1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lé-kaři, hrazenou podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč
 2. (1) Hodnota bodu ošetřovatelské péče podle seznamu výkonů, výše úhrad ošetřovatelské péče a regulační omezení objemu poskytnuté ošetřovatelské péče se uvedou v dodatku ke Smlouvě. (2) Za způsoby úhrady se považují zejména: a) úhrada za zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 3. . 30 hodin, ordinaní hodiny od 7 hod. nebo do 18 hod., alespoň 2 dny v týdn
 4. Vykazování zdravotní péče rok 2019 a 2020 - Synlabiane
 5. Seznam zdravotních výkonů

Video: Lékaři a pojišťovny se neshodli na hodnotě bodu pro

hodnoty bodu, výše úhrad služeb a regulační omezení pro

 • Megan fox filmy a televizní pořady.
 • Bitva o iwodžimu film.
 • Sony mhc v11 recenze.
 • Cena laseru.
 • Bmw z5.
 • Gta 5 skryte mise.
 • New deal program.
 • Bos primigenius wikipedia.
 • Alec baldwin jane sasso.
 • Rgbww.
 • Franco columbu dead.
 • Kuřecí stripsy recepty.
 • Výroba textilních etiket brno.
 • Weekend at bernie's online.
 • Klepani termohlavice.
 • Oko 2008 online cz.
 • Projekt kuchyně v restauraci.
 • Hype prsteny.
 • Výška okna v koupelně.
 • Zábal proti kašli pro děti.
 • Markýza 4x3.
 • Civil war kapela.
 • Anie songe naramky.
 • Projekt kuchyně v restauraci.
 • Marina bay sands hotel cena.
 • Nato válka v jugoslávii.
 • St louis blues jagr.
 • Samsung j7 2016 cena.
 • Ekobrikety cena.
 • Jeepers creepers 3 online ke shlédnutí.
 • The sims 4 rodičovství heureka.
 • Zahradní set vermont.
 • David gilmour tour dates 2020.
 • Pneu ms 4x4.
 • Permanentní make up obočí fotogalerie.
 • Obchodní rejstřík názvy firem.
 • Vykostění kuřete na roládu.
 • Zepter ostrava otevírací doba.
 • Voš bzenec.
 • Vyhledávání fotek v pc.
 • Dírková komora výroba.