Home

Ako citovať internetové zdroje bez autora

Internetové zdroje můžete v práci členit do oddílů s autorem a bez autora pro navýšení přehlednosti a orientace. Když není autor textu dohledatelný, tak lze nahradit jeho jméno provozovatelem či lépe majitelem daných webových stránek či periodika A jednou z věcí, na kterou si vysokoškolští kantoři velmi potrpí, je správná forma citací. Standardně je požadováno citovat literaturu podle mezinárodně uznávané normy ČSN ISO 690. Jak se podle ní citovat internetové stránky a další elektronické zdroje Velmi často se využívají odkazy na internetové zdroje. Zde je možno odkázat opět buď na konkrétní článek, který má svého autora, nebo na stránku jako takovou, kde autor není uveden, případně na site jako celek. Rozhodně nestačí uvést pouze adresu, ale měl by tam být název, datum vytvoření (často údaj s. Ako citovať internetovú stránku bez autora. Metóda, ktorú použijete na citovanie všetkých vašich zdrojov, bude závisieť od toho, ako sú napísané. Metóda asociácie moderného jazyka je bežná v oblasti humanitných vied, zatiaľ čo metóda v Chicagu. vzory odkazov a citovanie. Podľa medzinárodného štandardu ISO 690 a ISO 690-2 B i b l i o g r a f i c k ý o d k a z je záznam obsahujúci údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú abecedne podľa prvého údaja alebo podľa čísel, ktoré zodpovedajú označeniu citácie v texte

7 Tipů: Jak na citace internetových zdrojů správně

Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 1: Tvorba bibliografických odkazov. Autor: Lucia Lichnerová 1 Číslo: 2/2013 - informačné vzdelávanie Rubrika: Normy a štandardizácia Kľúčové slová: bibliografia, Normy a štandardizácia Príspevok predkladá všeobecné a konkrétne zásady tvorby bibliografických odkazov ako. Elektronické zdroje (harvardský systém: jméno-datum) Poznámka: Pokud má dokument přiděleno DOI, musí být v citaci uvedeno. Citace s DOI vedou i po sedmi letech ke správnému cíli, téměř všechny ostatní odkazy bylo nutné aktualizovat Píšem diplomovku a neviem si poradiť, ako mám citovať online alebo parafrazovať zdroj keď nie je uvedený rok len meno autora v danom článku. Ďakujem za rad Dělám bakalářskou práci, kte potřebuji přímo do textu ocitovat tento článek: http: //nase-rec. ujc. cas.cz/archiv. php? lang=cs&art=7120Jak by to měl Citovať podľa českých alebo dokonca anglických pravidiel môžete ale potom sa nečudujte. Pre slovenské potreby existuje knižočka KIMLIČKA, Š: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje. Bratislava, 2002

v citácii uvádza iba meno prvého autora aza ním nasleduje skratka akol., a iní alebo et al.. Jednotliví autori sa oddeľujú iarkou, ak sú dvaja autori tak sa spájajú spojkou a, príp. anglickým ekvivalentom and.; zápis autora sa píše vtvare priezvisko veľkým písmenom, krstné men Správným citováním a odkazováním na zdroje ukážete, že jste se seznámili s relevantní literaturou k tématu, umíte si ji vyhledat, nastudovat a poznatky z ní prezentovat. Jedná se o dovednost, kterou by měli zvlášť vysokoškolští studenti bez problému ovládat Stává se, že lidé chtějí citovat články z Wikipedie ve svých vlastních dílech. Tato stránka shrnuje praktické požadavky vyplývající z licence CC-BY-SA, pod níž jsou články na Wikipedii šířeny.. Stejně jako jakýmkoli jiným zdrojům byste neměli Wikipedii slepě důvěřovat, a je-li to možné, přesnost jejích informací ověřovat z nezávislých zdrojů Ako je uvedené v tomto návode v časti Kedy uvádzať zdroje, zdroje by sa mali uvádzať vtedy, keď sa pridáva materiál, ktorý je sporný, alebo pravdepodobne bude sporný, keď sa cituje nejaká osoba, keď sa pridáva materiál k životopisu žijúcej osoby, keď sa overuje obsah pridaný niekým iným a keď sa prikladá obrázok Pri záverečných prácach je možné okrem knižných publikácií používať aj články z odborných časopisov, relevantné internetové zdroje a iné. Diplomová práca by mala v zozname použitej literatúry obsahovať spravidla viac ako 50 informačných zdrojov z odboru a z príbuzných vedných odborov

Jak správně citovat elektronické zdroje - StudentMa

 1. Ako správne citovať. Zdroje v genealógii 7. októbra 2014 Marek 10783 Views genealógia, genealogické zdroje, (autora) Rok; Názov (ak ide o odkaz na príspevok (článok v časopise, kapitola v knihe ako keď budete citovať raz tak, inokedy inak. Vlastne je - ak nebudete citovať vôbec
 2. Ako citovať najpoužívanejšie printové zdroje. Nasledovné príklady vychádzajú z univerzálne platnej slovenskej normy STN ISO 690 s názvom Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Citovanie knihy. PRIEZVISKO, Meno, rok vydania. Názov: podnázov
 3. Ako citovať Podľa Autorského zákona SR ( Zákon č. 185/2015 , s. 2210) má autorské právo a právo na citáciu dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo.
 4. Miesto vydania a vydavateľ sa píšu v takom tvare, ako je uvedené v dokumente. Ak má dokument niekoľko miest vydania alebo vydavateľov, uvedie sa typograficky najvýraznejšie alebo to, ktoré je uvedené ako prvé. Ak tieto údaje nie sú uvedené, nahradia sa skratkou [s.l.], resp. [s.n.] - bez miesta vydania, resp. bez vydavateľa.

Jak odkazovat na zdroje

Ako citovať viacerých autorov. Štyri bežné citačné štýly majú trochu odlišné pravidlá citovania viacerých autorov. Aby te na tieto zdroje mohli právne odkazovať, muíte vedieť, ako ich ci. Obsah: kroky ; Metóda 1 Postupujte podľa pokynov Združenia moderných jazykov (MLA V citácii v texte sa meno autora a rok vydania prameňa uvádzajú v systéme mena a dátumu. Ak sa meno autora uvádza v texte, v zátvorkách za ním nasleduje rok. Napr. Tribble (1996). Ak sa však meno v texte neuvádza, v zátvorke treba uviesť meno a rok v tvare priezvisko (nie verzálkami), medzera a rok. Napr. (Tribble 1996) Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 2: Prvky a techniky citovania. Autor: Lucia Lichnerová Číslo: 3/2013 - open access Rubrika: Normy a štandardizácia Kľúčové slová: Normy a štandardizácia , bibliografia, citovanie literatúry Príspevok charakterizuje a na konkrétnych príkladoch vizualizuje základné termíny citovania a. Pokrýva online zdroje z oblastí prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 8 miliónov článkov z viac ako viac ako 1200 vedeckých a odborných časopisov vydavateľstva Wiley-Blackwell, do 16 000 online kníh a do stoviek laboratórnych protokolov a databáz

Ako citovať internetovú stránku bez autora - Encyklopédie

 1. Rovnako tak, ako je ťažké pochopiť, ako sa daná bibliografia správne zapisuje, čo so zdrojmi a ako na ne. Zdroje v diplomovej práci. Všetky diplomovky spája jedno a to isté: Bez odbornej literatúry, ktorá sa týka témy našej práce, sa ďalej nepohneme. A taktiež nie bez jej správneho citovania, parafrázovania či zapísania.
 2. Zda ho opíšete doslovně (přímá citace), jestli cizí příběh přeříkáte vlastními slovy bez změněného významu (parafráze) nebo např. jen upozorňujete na to, že se tímto tématem také někdo zabýval. Zkrátka mějte na paměti, že je nutné citovat všechny zdroje, ze kterých jste čerpali (tedy i své vlastní)
 3. Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

Vzory bibliografických odkazov a citovanie - Fakulta

 1. Bakalárska práca je prvou vážnejšou prácou, s ktorou študenti prichádzajú do styku. Musí mať adekvátnu formu, obsah, rozsah, je treba myslieť na mnoho dôležitých detailov, ktoré z vašej bakalárky urobia jedinečný odborný text. Viete, ako na obrázky a citácie, aby to bolo formálne správne a aby vás nikto neobvinil
 2. Je potrebné odkazovať sa na všetky zdroje, pričom bez odkazu možno uviesť len všeobecne známe fakty a pôvodné myšlienky. Citácia má záväznú formu, ktorú určuje norma ISO 690. Medzi povinné údaje pri bibliografických odkazoch patria autor, názov, číslo vydania, rok, a štandardné číslo
 3. V poznámce pod čarou se mnohdy uvádí pouze příjmení autora, název publikace, rok vydání a stránka, kde se citovaná pasáž nachází (RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi. 2008, s. 71.). Úplný bibliografický záznam pak čtenář nalezne v seznamu literatury (RŮČKOVÁ, Petra
 4. Základná štruktúra je nasledovná: (Posledné meno autora, rok vydania). Napríklad, citovať tento článok v celom texte by postačoval na to, aby sa dal: (Castillero, 2017). Je tiež platné uviesť priezvisko autora v texte, ak urobíme doslovný alebo parafrázovaný citát a umiestníme rok v zátvorkách
 5. árnej práci, Citát je text doslovne prevzatý (vrátane chýb - preklepov) z informačného zdroja (citovaného dokumentu). Píše sa vždy v úvodzovkách. Ak má citát viac ako štyri riadky, oddelí sa od ostatného textu a odsadí sa od ľavého okraja. Ak sa v citáte vynechávajú nejaké slová, musí sa to urobiť tak, aby sa nijako.
 6. Práca, by mala obsahovať 60 - 100 strán. Dôležitejšia však je kvalita a úroveň práce [3]. [3] GONDA, Vladimír: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava: Elita, 2003. 124 s. ISBN 80-8044-076-X. Ako citovať

Pri písaní dlhých dokumentov (napr. rôzne školské a vedecké práce) je pomerne často potrebné citovať iných autorov. Veľa používateľov to rieši pomocou poznámok pod čiarou, prípadne koncových poznámok. Tento spôsob sa vo Worde vytvára pomerne jednoducho, ale horšie sa spravuje. V prípade potreby skopírovania všetkých poznámok pod čiarou do samostatného textu to. Internetové zdroje. Je fajn zapamätať si, že správne odkazovanie na internetové zdroje sa veľmi nelíši od toho tlačeného. V texte práce teda uvedieme priezvisko autora a rok vydania tak, ako pri tlačenom texte. Rozhodne neuvádzajte ako zdroj internet či Google, to je úplný nezmysel Bez úvodzoviek či iného typu písma uvádzame prebraté texty, ktoré parafrázujeme (parafráza) auvádzame vo vlast-nej interpretácii, resp. vprípade, keď len odkazujeme na myšlienky, termíny, schémy alebo na relevantný zdroj.Osobitnú skupinu tvoria všeobecne známe informácie, ktoré nie je potrebné citovať, napr

Citácie, parafrázy, bibliografické odkazy - ako na to

Internet (nielen) pre začiatočníkov III. - Zarábame cez internet (2) na 17. sep. 2007 Nevadí, pokiaľ vás baví písanie, môžete si cez internet zarábať aj týmto spôsobom. je písanie pre rôzne noviny a časopisy, či vychádzajú v internetovej. Mnohí majú problém s tým, kde začať, odkiaľ zohnať kvalitné zdroje, ako ich citovať a najmä, akým spôsobom to dať všetko dokopy. Preto som sa rozhodol dať dokopy článok, v ktorom sa pokúsim vám na všetky tieto problémy ponúknuť jednoznačné rady a verím, že vďaka nemu bude každá vaša písomná práca na. 9. HOLÚBEK, Peter. Ako správne citovať. Bratislava : VEDA, 2014. 84 s. ISBN 4787-1496. Citovanie formou priebežných poznámok. Pri tejto metódy uvediete vždy na mieste, kde chcete citovať, číslo citácie. Najčastejšie sa využívajú horné indexy, ale môžu to byť aj čísla v okrúhlych alebo hranatých zátvorkách Elektronické informačné zdroje - vzdialený prístup cez VPN (aktualizované) streda, 18. november 2020 Vzdialený prístup k licencovaným databázam a Virtuálnej študovni EUBA pre zamestnancov a študentov EU je od apríla 2020 možný cez virtuálnu privátnu sieť (VPN) z domu rovnako ako keby ste boli na univerzite ako citovať tradičné a elektronické dokumenty; je len v internetových novinách 11.10 Neperiodický dokument na internete 11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu 11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier 11.11 Iné elektronické zdroje 11.11.1 V databáze.

Bibliografické odkazy a internetové zdroje (v akejkoľvek

 1. V článku sa dozvieš, čo sa považuje za plagiát a ako sa plagiátorstvu vyhnúť. Taktiež ti povieme, ako správne citovať a naopak, čo sa citovať nemusí. Čo sa považuje za plagiát? Plagiátorstvo je činnosť, ktorej výsledkom je použitie cudzieho diela alebo jeho časti bez náležitého citovania
 2. Vynechávame tituly, údaje o pracovisku autora, ako aj úvodné formulácie označujúce autorstvo. [1998], popr. uvedieme označenie [bez dátumu], pri viaczväzkových dokumentoch uvedieme celé rozpätie vydávania, napr. 1956-1958, Ako citovať; Ako prezentovať.
 3. Ako citovať videá YouTube vo formáte APA. Video bez uvedenia autora: PsychologyRules22. (2018, 7. júna). Psychológia je život. [Video súbor]. To, či sú videá povolené ako zdroje, závisí od pokynov, ktoré vám dá inštruktor. Ak si nie ste istí, opýtajte sa
 4. 2.Vždy uveďte autora. Každé dielo či myšlienka pochádza od nejakého autora, ktorého treba pri využití jeho úryvkov riadne citovať a parafrázovať. Korektným uvedením autora sa vyhnete tomu, že softvér pri kontrole práce neoznačí text ako plagiát, keďže dokáže prečítať správny zdroj
 5. 1/3 Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012 pri citovaní podľa harvardského systému 1. Autori Prvý autor (tvorca) diela sa uvádza vo forme PRIEZVISKO (čiarka) Meno (čiarka), ďalší autori v tvare Meno PRIEZVISKO, pričom pred posledným spoluautorom sa uvedie spojka a (angl. and)

dát - internet, elektronické zdroje). Konzultácie s knihovníkmi, odborníkmi z výskumu a praxe, školiteom. Knižnice - študovne - internet Vyhadanie dokumentov (katalógy, elektronické katalógy, elektronické zdroje) - vypožianie, stiahnutie, kopírovanie primárnych prameov. Konzultácie. 3. Spracovanie výsledkov prieskum Azda prvýkrát prinášame odborné odporúčania týkajúce sa odkazovania na zdroje informácií v elektronickej forme a úpravy seminárnych prác. 10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu 11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier 11.11 Iné elektronické zdroje 11.11. Do databázy sa (bez ohľadu na pracovný úväzok autora v organizácií SAV) v SAV povinne zapisujú práce, pri ktorých je ako afiliácia autora uvedený názov organizácie SAV, prípadne nie je uvedená žiadna afiliácia, ale práca preukázateľne vznikla v organizácií SAV, za čo zodpovedá štatutárny orgán Odkazy na vlastné zdroje alebo iné publikované zdroje s nejasnou dôveryhodnosťou je možné použiť ako zdroj v článku o sebe samom. Napríklad, oficiálna stránka skupiny môže byť použitá ako zdroj v článku o danej skupine, pokiaľ informácie na oficiálnej stránke sú dôležité, nie sú iba samochválou a nie sú v rozpore. Zdroje ďalej delíme na printové a elektronické. Printové zdroje môžu byť knižné alebo časopisecké. Elektronické zdroje v sebe zahŕňajú napríklad internetové stránky, elektronické časopisy, atď. Je vhodné aby študent pri písaní svojej práce vyvážene používal printové aj elektronické zdroje

Ako citovať v odborných prácach eduworld

Možností, jak citovat webové stránky nebo knihy, je více. Jakmile se však rozhodnete pro nějakou citaci, je nutné používat stejnou formu u všech citací ve vaší práci. Nejčastějším způsobem, kterým se u nás cituje je podle takzvané citační normy ČSN ISO 690 Hodí se pro zjištění autora citací a další. 2. OR pro vyhledání více výrazů najednou. Google bude hledat všechna zadaná slovní spojení. Hodí se v případě, kdy se dá nazvat jedno téma více různými názvy, a tedy i internetové zdroje téma nazývají různě Prípadne môžete citovať aj takto: Ako M.Young (2018, s.72) hovorí Převážná většina contentu vytvářaného pro internet zústává nepřečtena, nesledována, neviděna a neslyšena. Odkaz v zozname bibligrafických odkazov: YOUNG, M. 2018. Oglivy o reklamě v digitálním věku. Praha: Svojka & Co, 2018. 288 s V zásade môžeme rozlíšiť printové a internetové zdroje. Printové zdroje: knihy, monografie, štúdie v časopisoch, zborníkoch. V súčasnosti je množstvo publikácii a článkov v e-forme. Množstvo kníh vychádza ako e-knihy. Tiet

internetové stránky, a ako ich využívajú pri prezentovaní a propagovaní školy. Táto práca ja rozdelená do dvoch základných častí, čas ť teoretická a čas ť praktická Bez neho si už nevieme predstaviť ani jednu seminárku či záverečnú prácu. S jeho nástupom sa však vyostrila otázka autorských práv a s nimi spojenými plagiátmi. Kto a ako určuje, čo je plagiát, ako správne citovať, kde sa zhromažďujú záverečné práce všetkých študentov? Pozn. Článok bol 29. 10. 2016 aktualizován INTERNETOVÉ ZDROJE V pohode. No uprednostni originály, nie odkazy. Taká Wikipedia je síce cool na rýchlu orientáciu, ale ako No a ak mám problém zdroj do záverečnej práce je dosť zohnať knihy, môžem použiť pofidérna Ako citovať knihu. Knihy sú duševným vlastníctvom. Ak píšete nejakú tému, článok alebo dokument a ocitnete sa pri citovaní knihy, musíte autorovi náležite uznať. Nerobiť to sa považuje za. vedecká literatúra externé zdroje vysvetlivky . vedecká literatúra externé zdroje vysvetlivky . Navigácia Adaptogény. O autorovi Ako správne citovať Kontakt. 2008 inak musia tieto stránky (alebo EÚ) opustiť. Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané. Upozornenie: Dostali ste sa na stránky určené pre.

Princípy a legislatívne východiská, Povinnosti autora Bez zverejnenia objavov, údajov, postupov a metód, ktoré sa v procese vedeckej komunikácie stávajú ďalej využiteľnými informáciami, by veda a výskum vôbec nemali zmysel. Preto je publikačná činnosť považovaná za jeden zo zásadných, pre mnohé odbory jediný výsledok vedeckej práce. K primárnej úlohe publikácií. KIMLIČKA, Štefan. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X. LICHNEROVÁ, L. Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 69 Časť . In: ITLib [online]. Bratislava: Centru Na stejné internetové síti lze nalézt i podrobné a věcné návody, jak relevantní informace hledat. A co jsem myslela tou závislostí na našich hodnotách, tak třeba toto: jazyk, v němž se objevují slova jako vlastenectví, zrada, oběti, mučednictví či hrdinství, signalizuje, že demokracie končí, nastává válka a smrt Návštevy: 3750 Elektronické dokumenty sú chránené autorským právom a sú zverejnené so súhlasmi autorov. Užívateľ nesmie meniť, kopírovať, distribuovať, prenášať, uverejňovať, predávať, udeľovať povolenia, vytvárať odvodené diela alebo používať akýkoľvek obsah dokumentov na komerčné alebo verejné účely bez písomného súhlasu autorov dokumentov

Citace webových stránek bez autora — PS

Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X Transcript Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa ISO 690 (2010) Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa ISO 690 (2010) Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. 1 Úvod do problematiky citovania Kedy citovať? 1. 2. 3 - Tim Berners-Lee (1955), pracovník Euróeho laboratória fyziky častíc v CERNe (European Organization for Nuclear Research) pri Ženeve, prišiel s myšlienkou, že prenos súborov po sieti by sa dal využiť na vytváranie hypertextových dokumentov, t.j. dokumentov, v ktorých označené slová odkazujú na ďalšie dokumenty, ktoré sa nachádzajú napríklad na inom svetadiele

ITLib > Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa

Nebudem sa trápiť s tým, ako písať seminárnu prácu o riasach, keď sa vyznám dajme tomu v mäsožravcoch. Oboje je to biológia, takže keď si môžeš vybrať tému, využi to. Nemysli si ale, že pravdu máš len ty, over si svoje poznatky a popri tom si naštuduj nejaké nové veci. Zdroje, pramene, informácie tvojej seminárnej prác Je prirodzené, že ľudia tieto zariadenia čoraz častejšie využívajú aj ako svoj hlavný fotoaparát, keď sú na dovolenke, pracovných akciách, v bežnom živote ap. Bez navyšovania batožiny máte fotoaparát skrátka stále pri sebe vo vrecku či v batohu. Praktické. Čítať ďalej.. Čerpanie z nespoľahlivých zdrojov - typické pri internetových zdrojoch. Sú to obyčajne zdroje bez uvedenia autora a inštitúcie. Spracovanie informačných zdrojov. Prehľadová štúdia sa skladá len zo súpisu citátov, nemá spojovací text alebo hodnotiace komentáre - čo odsek, to jeden citát. Pripomína to telefónny zozna Zvyšujte dôveryhodnosť vášho webu tým, že budete jasne citovať dôveryhodné zdroje, uvediete meno autora, kontaktné informácie, prípadne sídlo redakcie, vydavateľstva a podobne. Používajte kvalitné a pútavé obrázky, obzvlášť veľké obrázky môžu zvyšovať návštevnosť Kde hľadať zdroje k záverečnej práci? A ako sa inšpirovať tak, aby sa vaša práca priveľmi nepodobala na už prácu napísanú a uloženú v Centrálnom registri záverečných prác? Na úvod si je dobré uvedomiť jedno: Pre napísanie dobrej diplomovej alebo bakalárskej práce budete s najväčšou pravdepodobnosťou potrebovať viac odbornej literatúry

elektronické zdroje - citace webu - Nová citační norma ČSN

Zdroje. KIMLIČKA, Štefan: Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre klasické aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.; KIMLIČKA, Štefan: Ako citovať literatúru - Vzťahy medzi prvkami popisu citácií, Príklady popisu dokumentov, Techniky citovania, Tvorba zoznamov bibliografických odkazov [online] Od roku 1997 sa venujem internetu. Na prelome tisícročí som písal web digi-foto.sk o tom ako fotografovať. V tom čase som bol tučný. V roku 2004 som schudol a napísal o tom web chudnutie-ako.sk. Aktuálne sa venujem filmovaniu videí nielen pre vlastný Youtube kanál, ale aj pre zákazníkov.Občas píšem články o filmovaní, strihu a farbení videa na webe colorgrading.sk Študent je povinný všetky použité zdroje citovať podľa platnej normy STN 690. Pri uvádzaní bibliografických odkazov sa uvádzajú všetky dostupné údaje, ktoré identifikujú dané dielo. Ak sa niektoré z týchto údajov nenachádzajú v publikácií, pri ich označení v zozname použitej literatúry sa ničím nenahrádzajú Ako citovať zdroje v akademickej práci? Prečo je dôležité citovať? Kedy nemusíte citovať? Doslovný preklad cudzojazyčného diela bez uvedenia autora. Nekorektné tiež môže byť, ak prácu z veľkej časti tvoria (citované či necitované) myšlienky niekoho iného. Vtedy hovoríme aj o kompiláte RADA: Nikdy si nepožičiavajte cudzie myšlienky a slová bez toho, aby ste ich odkazom vrátili pôvodnému autorovi. Blogéri dokonca pri citovaní neuvádzajú iba pôvodného autora, ale i cestu ako sa k nemu dostali. Teda napríklad Ropa zlacnie (napísal NY Times, via TASR via R) Ďalší zmyse

Ako citovať online zdroje? - Porad

Použité externé databázy a zdroje O autorovi Ako správne citovať Kontakt. 2008 inak musia tieto stránky (alebo EÚ) opustiť. Kopírovanie obsahu bez súhlasu autora je zakázané. Upozornenie: Dostali ste sa na stránky určené pre odborníkov v zdravotníctve. Vstupom na tieto stránky potvrdzujete, že ste odborník v. Ako písať príspevky na e-learningový portál Schémy, odkazy na doplňujúce informácie (elektronické zdroje, internetové zdroje) viť/prispôsobiť bez súhlasu autora pôvodného obrázku. Ak preberiete materiál bezo zmien, je nutné uviesť plnú citáciu Internetové databázy vedeckej literatúry GoogleScholar www.scholar.google.sk • Je potrebné odkazovať sa na všetky zdroje. Bez odkazu • Viac ako traja autori -môžete uvádzať len prvého autora a citovať ako napr. (Hudec a i.,2009), (Stimson etal., 2006),.

je uvedený v úvodzovkách ako citát, ale chýba naň citácia a bibliografický odkaz, je len syntézou viacerých zdrojov (s citovaním alebo bez citovania) bez vlastného originálneho prínosu, cituje len niektoré, ale nie všetky pasáže, ktoré by mali byť citované, nepresne cituje zdroje Odborné texty, vysokoškolské bakalárske práce nevynímajúc, sa však s citovaním veľmi kamarátia, a preto platí pravidlo: Citovať, citovať, citovať! Len si dajte pozor na adekvátnu podobu citácií, správne zaradenie zoznamu použitej literatúry, ako aj pramene, mapy a internetové zdroje, z ktorých budete pri tvorbe vašej. Cílem tohoto projektu je přiblížit Internet a jeho možnosti co nejširší skupině občanů České republiky. Diváci se tak budou moci seznámit s tématy jako jsou například internetové identity, historie Internetu nebo komunikace přes Internet. Seriál vzniknul v letech 2012 - 2014 zdroje (odborné knihy, články z odborných časopisov, zborníky z konferencií, interné materiály rôznych inštitúcií, zákony a vyhlášky a tiež odborné internetové zdroje. Neodporúčame použiť ako literárny zdroj diplomové či rigorózne práce a ani iné vysokoškolské práce, ani skriptá Internetové vyhľadávače spracovávajú miliardy požiadavok denne. Odpovedajú na naše otázky bez toho, aby sme museli kliknúť na ďalšiu stránku

Jak citovat internetový zdroj v textu

Publikačné zdroje sú v zozname zoradené abecedne podľa priezvisk autorov. Musí byť dodrža-ná zásada, že ako prvé sa uvádzajú všetky knižné publikačné zdroje, nasledujú časopisecké publikačné zdroje, internetové zdroje, zákony, vyhlášky a pod Všetky záverečné práce sú výsledkom práce študenta, ktorý svojou schopnosťou samostatného skúmania, analyzovania, spracovania výsledkov a vyjadrovaním dáva svojej práci značku originality, pod ktorú sa podpíše a zverejní ju pre verejnosť.. Preto musí svoje dielo vypracovať s ohľadom na pravidlá písania záverečných prác, s ohľadom na autorstvo iných autorov. Objednávajte knihu Ako písať záverečné a kvalifikačné prácev internetovom kníhkupectve Megaknihy.sk. Rýchle odoslanie, skvelé cen Rigorózne práce - Záver. V závere rigorózky zhrnieme základné východiská práce, z čoho sme vychádzali pri písaní, spomenieme všetky dôležité myšlienky našej práce, výsledky, ktoré sme zistili, čo si o nich myslíme, ako sú reálne využiteľné v praxi a kde navrhujeme ich použitie, akým smerom by sa ďalej mohol uberať výskum nami skúmanej problematiky nástin možností. Klient/server - Klientské skripty - Serverové skripty - Co používat - Zdroje a odkazy. Jazyk HTML, kterým se píšou stránky, spoustu věcí nedokáže.Pokročilí autoři proto do stránek přidávají skripty v různých jazycích. Tento text by měl pouze usnadnit základní orientaci kolem jazyků a technologií aktivních internetových stránek

Příspěvky zasílejte bez přednastaveného formátování, bez odrážek a mezer mezi řádky ve formátu doc, či rtf, jednoduchém řádkování, ve formátu písma Times New Roman, velikost písma 12. Stránky nečíslujte. Používejte co nejméně pozná-mek pod čarou. Fakta, které považujete za důležité, pište rovnou do textu 11.10.1 Samostatný dokument bez mena autora a bez dátumu 11.10.2 Dokumenty dostupné zo študijných programov a www stránok vysokých škôl a katedier 11.11 Iné elektronické zdroje 11.11.1 V databáze nájdený elektronický exemplár časopiseckého článku s tromi až piatimi autormi 12 Zoznamy bibliografických odkazo Typ AGM funguje najlepšie ako batéria s kapacitou stredného rozsahu v rozmedzí 30-100 Ah a nie je príliš vhodná pre väčšie systémy ako napr. záložné zdroje UPS. Zvyčajne sa využívajú ako štartovacie batérie motocyklov, pre funkciu štart-stop u mikrohybridných áut a tiež pri lodiach alebo obytných áut, kde sú určené. Posádky vozov Rolls-Royce si rozhodne vyslúžili uznanie a obrnené bojové automobily sa ukázali ako hodnotná a účinná zbraň. Článok bol vypracovaný najmä na základe informácií z knihy Ocelová pěst od Brayna Perreta, ktorú vydalo nakladateľstvo Naše Vojsko v roku 2004. Internetové zdroje 2. stupňa vysokoškolského štúdia ako výsledok systematickej dlhodobej práce autora pod vedením vedúceho práce. nasledujú časopisecké publikačné zdroje, internetové zdroje, zákony, vyhlášky a pod. (trojpercentný), Elena Maróthy-Šoltésová, žlto-čierny, vedecko-technický, viac-menej. Je kratší ako pomlčka.

 • Cesta akordy pro začátečníky.
 • Jak ozivit cerne dziny.
 • Nejstarší muzeum na moravě.
 • Wau program dnes.
 • Sociální interakce příklady.
 • Esa auta.
 • Tenor bankovnictví.
 • Wang ruiji.
 • Odsvěcený kostel brno.
 • Allianz cestovní pojištění sleva.
 • Lišaj smrtihlav tetovani.
 • Hokej zapasy.
 • Šuppiluliumaš i.
 • Lupénka nehtového lůžka.
 • Majzlik hornbach.
 • Joga praha 14.
 • Holocaust pojmy.
 • La roche posay 2 1.
 • Isokyanáty.
 • Psč brniště.
 • Výpočet polárních vytyčovacích prvků.
 • Lišaj smrtihlav tetovani.
 • Avion menu.
 • Yamaha xt 350 cena.
 • Metalhalogenidová výbojka 250w.
 • Vhs přehrávač nový.
 • Pink berlin.
 • Překrvená prostata.
 • Judy nelson.
 • Webkamera zoo praha.
 • Reinhard heydrich heider heydrich.
 • Dysfázie význam.
 • Prodloužení řas ostrava sleva.
 • Moderní umění obrazy prodej.
 • Čím utírat prach.
 • Mlok spisovatel.
 • Chicco baby slevovy kupon.
 • Klášter teplá mapa.
 • Mateřská škola svatopluka čecha chrudim.
 • Lilie do stinu.
 • Google zipper game.