Home

Čsn 73 6058 pdf

ČSN 73 6058 - TZB-inf

 1. ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení Formát PDF: IPDF - Image PDF (norma je skenovaná) Velikost PDF: 3515 kB: Opravy: UR 4.01 (viz seznam oprav) Změny: a 10.88, *b 8.89, *Z3 2.01 (viz seznam změn) Druh: ČSN: Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
 2. Informace k ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže . Odkazy. Informace k ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže.pdf [PDF, 133 kB] Za aktualizaci zodpovídá: Ing. Karolína Švepešov
 3. ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže V září 2011 byla vydána nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, která nahrazuje předchozí normy ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 z roku 1987. Podle této normy se nově navrhují nejen hromadné, ale nově i jednotlivé a řadové garáže.
 4. ČSN 73 6058 ČSN 73 6058 Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp.

(ČSN 73 6058 čl. 4.3.4): • Požární a bezpečnostní vybavení garážíse navrhuje podle ČSN 73 0804(Požární bezpenost staveb -Výrobní objekty, 2010 a změny 2013), ČSN 73 0872(Požární bezpenost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením) a vyhlášky . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požárn Nahradila ČSN 73 6058 z 18.8.1977. Změnou a/-10/1988 se s účinností od 1.10.1988 provádí oprava v čl. 73 c/. Změnou b/-8/1989 se s účinností od 1.10.1989 nahrazují čl. 66-76, které se týkají větrání, novými čl. 66 až 89, a to v závislosti na nových NPK-P podle hygienických předpisů a spole čněs ČSN 73 6058 pro a hromadných garáží. 2. podle ČSN 73 6110 . elné, navrhují se parkovací plochy a dlouhodobé stání vozidel). vozidla přepravující osoby těžce parkovací stání pro vozidla oso ČSN 73 6058 [76] X ČSN 74 7110 [77] X TNI CEN/TR 14788 [78] X Technická pravidla TPG 908 02 [81] X X X 2. Termíny, definice a grafické symboly Aerace přirozené větrání regulovatelnými větracími otvory ve stěnách a ve střeše, zejména pro použití v průmyslových provozech se zdrojem tepla. G.

Informace k ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné

 1. V září 2011 byla vydána nová ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, která nahrazuje předchozí normy ČSN 73 6057 a ČSN 73 6058 z roku 1987. ČSN se také zabývá bezbariérovým užíváním garáží, komunikacemi pro chodce, hygienickými zařízeními, vjezdy a výjezdy do/z hromadné garáže, stavebně.
 2. Nebyla nalezena přesná shoda, zobrazujeme podobné výrazy. reklamní sdělení. ČSN-73-1201-Komentář.pdf
 3. Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství
 4. a) ve shromaŽďovacím prostoru pod|e ČSN 73 o83í: b) v obytných, pobytových místnostech' ve spíŽích, v kuchyních a místnostech pro stravování; c) v koupe|ně, na WC, v práde|ně; d) v kote|ně; e) v garáŽi (viz ČSN 73 6058); 0 ve skladech potravin, hoř|avých |átek, ve sk|adech t|akových nádob

ČSN 73 6058ČSN 73 6058 Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp podle ČSN 73 0580-1 Třída zrakové činnosti Charakteristika zrakové činnosti Poměrná pozorovací vzdálenost Příklady zrakových činností Požadovaná hodnota minimální Dmin[%) Požadovaná hodnota průměrná Dm[%) I. Mimořádně přesná 3330 a větší Nejpřesnější zraková činnost s omezenou možností pou

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáž

ČSN 73 6057: Název: Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení: Třídící znak: 736057: Katalogové číslo: 31181: Obor: 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB 7360 - Stavby pro dopravu apod. Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (736058) ČSN 73 6058 ČSN 73 0039 Navrhovaní objektů na poddolovaném území Základní ustanovení ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže o čl. 5.4 - Parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie: definovány bezpečnostní a technické požadavky s odkazem na ČSN 73 0804 popis požadavků na jednotlivé druhy větrání ÖSN 73 6005 Prostorové uspoiádání sítí technického vybavení ÖSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silniëních vozidel ÖSN 73 6058 Jednotlivé, Fadové a hromadné garáže ÖSN 73 6060 Öerpací stanice pohonných hr-not ÖSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací — Öást 1: Základní názvoslov

ČSN 73 6058 www.technickenormy.c

 1. [TsTT]_ČSN (73 0802) _2009_05 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.pdf
 2. ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 1 Předmět normy Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola)
 3. (ČSN 73 6108, 2016) •Přejezdný rigol příčný stavební objekt v koruně cesty, resp. lesní svážnice, resp. technologické linky, nejčastěji ve formě zpevnění zlomového kamene, který slouží k příčnému převedení občasné vodoteče přes korunu cesty, resp. lesní svážnice, resp. technologické linky. (ČSN 73 6108, 2016
 4. Norma ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny z února 2013 platí u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb; neplatí pro zařízení v budovách obytných (viz ČSN 73 4301), v zařízení zdravotních a léčebných provozů a pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení
 5. ČSN 73 6058 - Hromadné garáže, základní ustanovení, platná od r. 1987 Zahraniční předpisy: ÖNORM H 6003 Lüftungstechnische Anlagen für Garagen. Grundlagen, Planung, Dimensionierung, 1997 VDI 2053 Blatt 1 Raumluftechnische Anlagen für Garagen und Tunnel. Garagen, 199

ČSN 73 6058 (736058) A Jednotlivé, řadové a hromadné garáže = Small, multi-storey and mass garages . Norma je platn vyhláškou č.268/2011 sb., a normami čsn en 50402 (2011) a čsn 73 6058 (2009) 2 detektor není určen pro detekci a snímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadujících certifikaci dle atex nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu ex. pro tyto prostory doporučujeme snímače typu deGa nsx-yl e) hromadných garáží - vícepodlažních (ČSN 73 6058 Třídění, odst. 4 Podle stavebního (dispozičního) řešení, písmeno b) a podzemních garáží (ČSN 73 6058 Třídění, odst. 5 Podle vztahu podlahy nejnižšího podlaží k úrovni přilehlého terénu), f) jaderných elektráren - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 04/2011 - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, 10/2011 - ČSN 73 6100‐1 Názvosloví pozemních komunikací ‐ Část 1: Základní ustanovení, 11/2008, Změna 1, 07/1 • vyhrazená stání pro vozidla s LPG/CNG - tento požadavek je uveden v ČSN 73 6058 - pro novostavby hromadných garáží s více než 27 parkovacími stáními musí být nejméně 10% stání navrženo tak, aby umožňovala parkování vozidel na plynná paliva. Na obrázku (Obr

ČSN 73 6058:2011 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 0804:2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty ČSN 73 6059:1978 Servisy a opravny mot. vozidel - ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže - revizní návrhy (únor 2001) - ČSN 73 6058 Hromadné garáže (červen 1988) - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (2007) - ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustick ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod; Vydání: Září 1997. ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže; Vydání: Září 2011 Jejím vydáním se ruší ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení; z 1987-08-10 ČSN 73 6058 Hromadné garáže • ČSN 73 0821 ed.2 (2007) - Požární bezpe čnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí • ČSN 73 6058-9/2011 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže • ČSN 73 6005 (1994) - Prostorové uspo řádání sítí technického vybavení Webové stránky:.

SN 73 6110. ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY PLOCHY PRO UMÍSTĚNÍ VOZIDLA MIMO JÍZDNÍ PRUHY doporuované SN 73 6056 a SN 73 6058 . PARKOVÁNÍ VÝTAH Z ČSN 736056 vozidlo osobní dodávka vzdálenost minimální rozměr (m) A 0,75 0,75 B 0,40 0,4 • ČSN 73 6058 SN 73 6058 -- Hromadné garáže, základní ustanovení, platná od Hromadné garáže, základní ustanovení, platná od r. 1987 Přednáška předmětu Energetické systémy budov 2 - V ětrání garáž Výpočet provozního větrání garáží podle ČSN 73 6058 (XLS 202 kB), 25.6.2013 Zásady hospodaření STP (PDF 88,3 kB) Stanovy Společnosti pro techniku prostředí (PDF 32,9 kB ČSN EN 45544-4, ČSN 73 6058, ČSN EN 60079-29-2, ČSN EN 50244 a TPG G 938 01. Detektor nesmí být umístěn tam, kde by mohl být vystaven působení různých chemikálií a technických plynů. Při montáži detektorů do hromadných garáží doporučujeme namontovat detektory až po nátěrech podlahových ploch garáží

Revize ČSN 73 6056 a návazná revize ČSN 73 6058 vycházejí z rozsáhlé rešerše zahraničních předpisů. Rozměry stání vycházejí z naší Škody Octavia a odpovídají běžnému evroému standardu. Rozhodně tedy nemůžeme tvrdit v souladu s autorem článku, že se jedná o vozidla podnikatelských subjektů luxusní. ČSN 73 6058 Small, multi-storey and mass garages Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z 1987-08-10 a ČSN 73 6058 z 1987-08-10. Obsah Strana 1 Předmět normy 6 2 Citované normativní dokumenty 6 3 Termíny, definice a zkratky 7 3.1 Termíny a definice 7 3.2 Zkratky 8 4 Všeobecně 8 4.1 Základní ustanovení Nová norma ČSN EN 81-41 Svislé zdvihací plošiny I-12 Nová norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže I-12 NOVELIZOVANÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY II-12 REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ, STAVBY PRO REKLAMU II-12 KOMPLEXNÍ VÝMĚNA DVOU VÝTAH V BYTOVÉM DOMĚ - ROZMRY KLECÍ VÝTAHŮ II-1 ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace ČSN 73 6405 Projektování tramvajových trat

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 03/2011, kap. 4, 5 a 6. ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, 09/2011, čl. 4.3. 2 Doplňující poznámky Doprava v klidu zahrnuje odstavování, parkování a garážování vozidel 10 ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 11 ČSN 73 0580-1 Denní osv ětlení budov Část 1: Základní požadavky ČSN 73 0580-2 Denní osv ětlení budo požadavky norem ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČSN 74 4505 Podlahy, evroých předpisů CPR, harmonizované normy EN 1504-2 Systémy ochrany povrchu betonu i německé zatřídění v kategorii OS 11 a OS 8. V neposlední řadě jim náleží Certifikát potvrzující kvalitu nezávislým oznámeným subjektem Dle ČSN 73 6058 [3] Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů. je základní výpo čtová hodnota emise oxidu uhelnatého jednoho osobního vozidla udána 0,5 m 3/h p ři pomalé jízd ě i volnob ěhu. Tato norma vznikala p řed více jak dvaceti lety. Za tuto dobu se automobilová doprav

ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné ga-ráže. Sbírka zákonůč. 268 Strana 3316 / 2011 Částka 95. 41. Příloha č. 2 zní: Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Částka 95 Sbírka zákonůč. 268 / 2011 Strana 3317. 42. V příloze č. 3 bod 3 zní: 3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení Technické podmínky TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních.

ČSN 73 6058 (736058) - Technické normy ČSN

 1. souladu s ČSN 73 6058. Tato vzdálenost je dostatečná, aby vozidlo mohlo před výtahem zastavit a nenarušovalo pohyb pěších. Dvojice autovýtahů je navržena, aby byla zachována plynulost dopravy na ul. Družstevní. Navržené řešení zaručí, ž
 2. ČSN 73 0873:06/2003 -Požární bezpečnost staveb -Zásobování požární vodou ČSN 73 0833 + Z1 -Požární bezpečnost staveb -Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 6058:10/2011 -Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 4301:06/2004 -Obytné budov
 3. Čsn 06 0830, Čsn 07 0703, Čsn 33 2000-5-51 edice 3, Čsn 33 3210, Čsn 35 4517, Čsn 38 6461, Čsn 38 6462, Čsn 69 4911, Čsn 73 0580-1, Čsn 73 0580-2, Čsn 73 0580-3, Čsn 73 0580-4, Čsn 73 2810, Čsn 73 4108, Čsn 73 4130, Čsn 73 4201, Čsn 73 4501, Čsn 73 5105, Čsn 73 5120, Čsn 73 5305, Čsn 73 5530, Čsn 73 6058, Čsn 74 3305.

Pojízdné šikmé rampy - stavebnikomunita

268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby. Požadavky norem ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, a ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže byly vzhledem ke komplikovanosti a vyjímečnosti staveniště zapracovány v přiměřené míře A027 Podlaha garáží není odvodněna. Provedení neodpovídá ČSN 73 6058 bod 39. Podlahy - nejmenší spád podlah 0,5% s výpustěmi. A028 Nezačištěné otvory po chemické injektáži po zatékání. 2PP - jižní stěna, Foto 051,05 4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). 40. V příloze č. 1 se doplňuje část 17, která zní: Část 17 Další požadavky na garáže. ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 41 P říkladem je p řipravovaná revize ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, která bude obsahovat i novou metodiku výpo čtu v ětrání garáží, v č. podzemních. Title 03_Zmrhal_Drkal Author: Zmrhal Created Date: 6/2/2011 11:57:31 A ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy . ČSN 73 4301 Obytné budovy. ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů. ČSN 73 5245 Kulturní objekty s hledištěm. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže . ČSN 73 6110 Projektování místních komunikac

73/0096/18 ČSN 73 6058 Věstník č. 10/2018 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (ukončení: 2019/06) 73/0109/18 ČSN 73 6141 Věstník č. 11/2018 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí (ukončení: 2018/12) 73/0066/19 ČSN 73 6120 Věstník č. 7/201 Kalibrace systému kontroly kvality ovzduší (čidel CO) v garážích 1 x R ČSN 73 6058 IV.2013 Odborná prohlídka - hydraulický zvedák AMI 3,5t 4 x R ČSN 27 4002,07/96- ČSN 73 5305, ČSN 73 5530, ČSN 73 6058, ČSN 74 3305, ČSN 74 4505, ČSN 74 6930, ČSN 75 3415, ČSN EN 12056-5, ČSN EN 12186, ČSN EN 12255-10, ČSN EN 13053+A1, ČSN EN 60079-10-1, ČSN EN 60079-10-2, ČSN EN 60079-14 ed. 3, c) Možné užití právních p ředpis ů chemických a nebezpe čných látek. (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) Vody 56. Neobsazeno 57. Stanovení chloridů volumetricky SOP 70.41 (ČSN ISO 9297) Vody 58. Stanovení amonných iontů fotometricky SOP 70.42 (ČSN 83 0520-19:1976) Vody 59. Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem volumetricky SOP 70.43 (ČSN EN ISO 8467) Vody 60. Stanovení jednosytnýc [06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Zm ěna: Z1 (2.1999) [01] 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. b řezna 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupališt ě, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Zm ěna: 292/2006 Sb. [02] 268/2009 Sb

V garážích (ČSN 73 6058) a autodílnách lze umísťovat plynový rozvod a spotřebiče pouze v provedení C při dodržení těchto požadavků TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách: _____ Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4 ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300. Čsn 73 6110 vyhl. 26/99 sb. platnÁ v Čr, mimo prahy orientaČnÍ ukazatele pro dopravu v klidu: posouzenÍ vybranÝch typŮ vozidel s Čsn 73 6058. dÉlka ramp v zÁvislosti na konstrukČnÍ vÝŠce podla.

Hledejte: csn-73-6058-garaze-pdf Ulož

ČSN 73 6114, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 60056, ČSN 73 6058, a ČSN 73 6133 a na ně navazujícím technickým předpisům MD ČR TP 65, TP 77, TP 170, TP 133,T 103,TP132. Zákon č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích Ministerstvo pro místní rozvoj červen 2015 Přehled p řísp ěvk ů a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2014 (informace odboru stavebního řádu MMR ČSN 73 6058 PRO HROMADNÉ GARÁŽE při továrním nastavení koncentrací CO • 25ppm / 75ppm u systémů s jednou rychlostí ventilace • 25ppm / 50ppm / 75ppm u systémů se dvěma rychlostmi ventilace CERTIFIKACE A HOMOLOGACE • Certifikát technické kvality společnosti TELEFONICA • Prohlášení o shodě - značka C ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. ruší se celá původní příloha č. 2 a přijde nové znění : Příloha č. 2 vyhlášky č. 43/2008 Sb. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů. Article PDF Available. tví ČSN 73 6058 Jed notlivé, řadové a h romad né ga ráže (Small, multi-stor ey and mass garages), ÚNM Z, Prague, Czech Republic, 201 1. (in Czech

Pro osvětlení je nutné dodržovat normu ČSN 73 6058 Osvětlení parkovacích míst a parkovišť. 4 Nabízený parkovací systém byl vyroben s dodržením ISO 9001 včet-ně přezkoušení podle předpisu pro stroje 98/37/EG i normy ČSN EN 14010 a výrobce na výrobek vydává potvrzení shody s EN importé ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Zm ěna: a (10.1988); Zm ěna: b (8.1989); Zm ěna: Z3 (2.2001) ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel české normy ČSN 73 6058 pro HROMADNÉ GARÁŽE, která požaduje, aby koncentrace oxidu uhelnatého byla trvale pod p řípustnou hodnotou Cp=87ppm. Tovární výchozí nastavení detek čních úrovní CO je u systému se spoušt ěním jedné ventila ční rychlosti 25ppm pro spušt ění ventilace Část 1 bod 2) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty Část 17) ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (1. září 2011) Požadavky na vybavení garáží a jiných prostorů, používaných k parkování, odstavování a stání CN Dostupné na Manažérstvo priemeselných havárií, e - skriptá v PDF . ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 2011. STN EN 12101-3. Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia. 2015

- ČSN 73 4301 - Obytné budovy, - ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy, - ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. V projektové dokumentaci je řešen bezbariérový provoz podle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe čujících bezbariérové užívání staveb ČSN 73 6057 (736057) z srpna Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056 Odstavné a. ČSN 73 6058 (736058) - Náhled norm . 0831, Čsn 73 0833, Čsn 73 0834, Čsn 73 0835, Čsn 73 0842, Čsn 73 0843 a Čsn 73 0845 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. B.3.3 Koncepce řešení inženýrských sítí Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace je nutno zajistit upřesňující zakreslení a výpočet odpovídající danému stupni projektové dokumentace autobusové. 73 6058. U nově budovaných hotelů má být nejméně 50 % ze stanoveného počtu stání umístěno I ze zběžné prohlídky města je patrná dlouhodobá snaha města vytvářet nové parkovací kapacity. Ale jako by tento proces byl nekonečný, pořád se objevují deficitní místa a občané pořád touží parkovat přím

ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáž

• ~UNI 6058 • ~ČSN 021167 Article# d1 d2 H9 d3 max. s max. b L 1105221 M5 5 12 8 16 30 1105248 40 1105256 50 1105272 M6 6 14 9 18 30 1105280 40 1105299 50 1105302 60 1105310 70 1105329 80 1105337 100 1105345 M8 8 18 11 22 30 1105353 40 1105361 50 1105388 6 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VODOVOD. Obsah souboru: Odkaz na platnou legislativu, dimenzování vodovodního potrubí zjednodušenou i podrobnou metodou, výpočet bilance roční potřeby vody, stanovení výpočtového průtoku, návrh vodoměru, kompletní hydraulické posouzení, příklady stanovení výpočtového průtoku, výpočet potřeby teplé vody, návrh pojistného ventilu. Kalibrace systému kontroly kvality ovzduší (čidel CO) v garážích 15 ks 1 x R ČSN 73 6058 06/2017 . VZ 024/2017 Stránka 2 z 2 Kontrola VZT viz. TZ 4 x R ČSN 12 7040 11/2017 Odborná prohlídka - zdrojů chladu Clivet 2ks 2 ks 2 x R ČSN 14 0646 11/2017 Kontrola regulovaných látek v chlazení (freony) 2 ks 2 x R Zákon č. 483/2008 Sb.

ČSN 06 1008 - Feuerwehrsicherheit der lokalen versete und Waermequellen. ČSN 73 6057 - Einzelne und Reihengaragen. ČSN 73 6058 - Grossanlagegaragen. TPG 704 01- Gasverbaruchgeraete und Gasverbraucheinrichtungen in Gebaeuden. HINWEISE FUER DIE GARAGENPLATZIERUNG Auf das Heizgeraet und in einem Abstand von 2 Metern von diesem duerfen kein leden 2016 Přehled příspěvků a témat k problematice bezbariérového užívání staveb za období 2010 až 2015 Úvod Dne 18. listopadu 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technickýc ČSN 73 0038/86, z medzinárodných napr. ISO 13822 [8]. Na úvod diagnostiky sa urobí podrob-ná vizuálna prehliadka so záznamom všetkých chýb a porúch. Na základe jej výsledkov sa zostaví plán vyšetrovania. Vytypuje sa počet a poloha charakteris-tických miest, tak aby boli zistené repre-zentatívne hodnoty sledovaných veličí stara csn 73 6058 niekedy z osemdesiatych rokov uvadzala vysku autobusu 3,2m. u nas je ta norma stale platna, ako stn 73 6058, cesi maju novu csn 73 6058 niekedy spred troch styroch rokov, neviem ci su tam ine cisla. 4m sa u nas uvadza ako maximalna pripustna vyska vozidla, ktore moze standartne vyjst na verejnu komunikaciu

Parkovací stání - CAD Fórum WIK

4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru -- Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)˙. 40. V příloze č. 1 se doplňuje část 17, která zní: ˙Část 17 Další požadavky na garáže ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže˙. 41 ČSN 73 6057 (736057) N Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení = Small garages, single and serial. Basic provisions . Norma je neplatn

ČSN 73 6057 - TZB-inf

V souladu s požadavky ČSN 73 6058 byla navržena WC pro muže, ženy a invalidy ve všech variantách. V rámci výstavby parkovacího domu bude nutné provést napojení na hlavní komunikaci III. třídy vedoucí z Tuklat do Při-šimas. Objekt se nachází cca 550 m od hlavní komunikace. Za účelem napojení bude místo stávající. (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) Vody 30 Stanovení chloridů argentometricky SOP 44 (ČSN ISO 9297) Vody 31 Stanovení síranů titračně SOP 45/I SOP 73 (ČSN EN ISO 10301, ČSN EN ISO 15680) Vody 1) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadovéh

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ..

4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynovou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních). V příloze č. 1 se doplňuje část 17, která zní: Část 17 Další požadavky na garáže ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáž Informativní výpočty i pro tyto škodliviny uvádí [22]. 1 0 C. 7 2.3 Způsoby větrání Od normy ČSN 73 6058 [23] se v prostoru garáží navrhují tři způsoby větrání: • Provozní zajišťuje splnění příslušných hygienických limitů pro pohyb osob v garážích. Navrhuje se pro vozidla se všemi druhy pohonu

ČSN 73 6057 (736057) - Technické normy ČSN

Platí to za předpokladu že projektant dodržoval ČSN 73 6058 - Hromadné garáže. Míň než ty 2,1 tam snad nebude, to by neměly dostat stavební povolení. Ale nedělám si iluze že tam bude víc. Proč by dělali vyšší stropy v garážích když to stojí velký peníze a nemusí to dělat (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059) Vody 36* Stanovení chloru kolorimetricky pomocí komerční soupravy firmy HACH SOP 36 (firemní návod HACH) Pitná voda, teplá voda 37 Stanovení celkového dusíku spektrofotometricky pomocí SOP 73 (ČSN EN ISO 10301, ČSN EN ISO 15680) Vod

Hledejte: ČSN 73 6005

Základní ustanovení ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Evroý sociální fond. (ČSN EN ISO 9963-1) pitná, povrchová, surová, mezioperační a balená voda 4a Stanovení zásadové neutraliza ční kapacity (ZNK 8.3) acidobazickou titrací a dopo čet forem výskytu oxidu uhli čitého SOP č. DV-18 (ČSN 75 7372, ČSN 75 7373) pitná, povrchová, surová, meziopera ční a balená voda 5 Stanovení chemick 11. Vápnik Ca2+ STN ISO 6058 2,47 2,96 12. Vápnik a horčík (tvrdosť) Ca 2+ + Mg STN ISO 6059 2,47 2,96 a) Fyzikálne ukazovatele 13. Celkové rozpustné látky RL STN 75 7373 2,45 2,94 14. Nasýtenie vody kyslíkom O 2 STN EN 25814 0,87 1,0

c) ruční detektory CO (dle požadavku ČSN 73 6058 ) Projektování KOTELEN - detekce plynu (zemní plyn a CO), teploty, zaplavení a) legislativa, požadavky na detekci b) 4 stupňová detekce, praktické příklady projekce (dle typu kotelen) c) detekce kritické teploty a zaplavení (dle požadavku ČSN 07 0703 ) d) havarijní ventil Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Při aplikaci společné manipulační plochy pro dvě vyhrazená stání je vhodné vycházet ze šířky stání pro běžná osobní vozidla (obr. 83, varianta C) Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel. 71/1980 Sb.: 1. 10. 1980 - 31. 5. 199 (ČSN ISO 6058) pitná, povrchová, surová, meziopera ční a balená voda - Ing. V. Tomi, vedoucí OLK Praha 12 a - Stanovení sumy vápníku a ho řčíku (Ca+Mg) komplexometrickou titrací a dopo čet ho řčíku z nam ěřených hodnot SOP č. DV-8 (ČSN ISO 6059) pitná, povrchová, surová, meziopera ční a balená voda - Ing. V. The aim of this study is to design a fire ventilation system with impulse jet fans for an underground car park. During the planning, it is necessary to consider all aspects of fluid behaviour however, there is a number of parameters that can affect the flow of smoke that need to be considered. There is a good chance of miscalculations when computing the overall fluid flow using conventional. Manazerstvo_priemyselnych_havarii.pdf>. ČSN 73 6058 Jednotlivé, radové ahromadné garáže. 2011. 3. STN EN 12101-3 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie ventilátory tepla a splodín horenia. 2015. 4. BS 7346-7 Components for smoke and heat control systems. Code of practice on functiona

 • Multigate casino.
 • Yahoo finance ea.
 • Muzyka.
 • Dixit rozšíření recenze.
 • Fiat brava 1.6 16v.
 • Jak přežít státnice.
 • Čínská vlajka význam.
 • Účesy pro obézní ženy.
 • Dětský kvíz.
 • Nedokoncena stredni skola.
 • Darth vader plakat.
 • Atlantský proud.
 • Rohozec 12.
 • Jak dlouho trvá prodloužení řas?.
 • Citroen c5 1.8 16v.
 • Kukuřičné bludiště praha.
 • Nejvetsi lod sveta.
 • Čssz formulář důchod.
 • Tenor bankovnictví.
 • Hana kolbe design.
 • Spider man homecoming online cz dabing.
 • Práce v mošnově.
 • Plédy ikea.
 • Měření vlhkosti stavebních materiálů.
 • Tamoxifen pct.
 • Pečené sele divočáka.
 • Atypická transformační zóna.
 • Snoopy film.
 • You are so beautiful text.
 • Opuštěná místa karlovarský kraj.
 • Vantaa.
 • Jedlý les rostliny.
 • Krvácení v šestinedělí.
 • Originál bundeswehr boty.
 • Jak uháčkovat sedlo.
 • Čokoládové muffiny.
 • Dopis calin.
 • Jak si udělat doma fotoateliér.
 • Tepelné čerpadlo venkovní jednotka.
 • Brigantina prodej.
 • Semafor žlutá nebo oranžová.